National Lockdown Notice

National Lockdown Notice

 TDB is an ESSENTIAL SERVICE. The Bank will be operating normal Business hours during this one week lock down period to meet your banking needs.

Malo

TDB

Fanongonongo

‘Oku mahu’inga ‘aupito ki he Pangike Langa Fakalakalaka ‘o Tonga ke tokangaekina ‘a e mo’ui lelei ‘a e kau kasitoma pea mo malu ‘a e kau ngaue ‘oku fakahoko fatongia atu ma’a kimoutolu.
Koia ia ai ‘oku mau kole atu heni ke mou tokanga mu’a ‘o tokoni mai ‘i he taimi faingata’a ni moe Tu’unga Fakafokifa (State of Emergency) ‘oku ‘iai ‘ae Fonua.

‘Oku mau tokanga lahi atu, kapau ‘oku:
• ‘Ikai keke fu’u ongo’i mo’ui lelei, pea ‘oku ke ki’i fofonu pe ‘oku ke tale;
• Ke ‘ilo na’ake fe’iloaki mo vaofi pea mo ha taha na’e mahalo’i pe kuo ne ‘osi ma’u ‘a e vailasi (corona virus)
• Ke toki me’a mai mei tu’apule’anga pea na’e fiema’u ke ke nofo mavahe (self-isolation)
‘Oku mau kole atu ke mou kataki fakamolemole pe ‘o ‘oua e a’u tonu mai ki he Pangike pe ko e taha e ngaahi va’a ‘i Nuku’alofa, Tatakamotonga mo Nukunuku pe ko ha taha ‘emau Va’a ‘I he ‘Otumotu (‘Eua, Ha’apai, Vava’u moe ongo Niua).
Fetu’utaki mai pe ‘i he telefoni ki he fika 23-333 pe ‘iimeili mai ki he tdevbank@tdb.to pe koe peesi Facebook ko’enii. ‘Oku mau fiefia ke tokoni atu.

‘Oku mahu’inga ke tau talangofua ki he ngaahi fale’i moe tu’utu’uni kuo tuku mai mei he Pule’anga moe Potungaue Mo’ui ke tokoni ki he malu’i ‘etau mo’ui, kau ngaue pea mo hotau ngaahi familii.

Kapau ‘oku ke hoha’a pe tailiili ki ha fa’ahinga me’a ‘oku ke ongo’i, kataki fetu’utaki ki Falemahaki Vaiola, 23-200 pe ‘ahia e website www.health.gov.to.

‘Oku mau fakatauange pe ‘oku mahino lelei atu ‘ae fekau ni.

Faka’apa’apa atu moe lotu

Pangike Fakalakalaka ‘o Tonga

 

Contact Infromation 

 

 


 

Another Special offer for TDB Customers

Interested customers who wish to take up Loans 50% Repayment Reductions are requested to please contact the Bank.

For more enquiries, feel free to contact the Bank branch closest to you.
TDB Nuku’alofa (ph# 23-333); TDB Hahake (ph# 32-600), TDB Hihifo (ph# 42-200), Vava’u Branch (70-333), Ha’apai Branch (60-333), ‘Eua Branch (50-103) Niuatoputapu Branch (75-85406) and Niuafo’ou Branch (80-077)

Tonga Development Bank “Tonga’s Bank”.

 


 

Tonga Development Bank Opening Hours during the Christmas Period

 

 


 

COVID-19 Document

KA FASI E SILA, PEA TUKU KI MANONO!

‘Oku tau lolotonga folaua ‘ae  kongatahi ‘oku matu’aki peaua, ‘ita pea ma’olunga!!

Kuo tafia ‘ae tokolahi, ka te tau TOKA’ONE  pe, kapau te tau vaka 2 mo HA’AMO 2!!

‘Oku te’eki fasi ‘ae sila hotau vaka faka-pa’anga.’Oku tau kei faifolau pe.

Ka ‘o kapau ‘oku uesia ho’o ma’u’anga pa’anga, makatu’unga he mahaki faka’auha ko e  COVID-19, fakamolemole, lomi’i ‘ae ki’i puha ko ‘eni ‘oku ha atu ‘i lalo, te ke  ‘ilo ‘ae ngaahi tokoni ‘oku malava he’e Pangike ‘ae fonua, ke fai ma’au.

TDB – HA’AMO 2 MOE TONGA – TALU MEI HE 1977!

Latest Notice:

ENGLISH-Public-Notice_COVID-19-Business-Economic-Emergency-Relief-Fund_Apr12.pdf

COVID-19-Relief-Fund-Applicaiton-Form_EnglishFINAL.pdf

COVID-19-Relief-Fund-Applicaiton-Form_TonganFINAL.pdf

Toloi – Ta No- Mahina 3 Read More …

Me’a Mahu’inga Read More…

COVID Pamphlet_Final Read More…

Government Development Loans Press Release Read More…

 


Phishing Scam Alert

 

 


 

More Articles…

Recent posts

Blog categories

View by month