National Lockdown Notice

TDB is an ESSENTIAL SERVICE. The Bank will be operating normal Business hours during this one week lock down period to meet your banking needs.

Malo

 

TDB

 

Fanongonongo

‘Oku mahu’inga ‘aupito ki he Pangike Langa Fakalakalaka ‘o Tonga ke tokangaekina ‘a e mo’ui lelei ‘a e kau kasitoma pea mo malu ‘a e kau ngaue ‘oku fakahoko fatongia atu ma’a kimoutolu.
Koia ia ai ‘oku mau kole atu heni ke mou tokanga mu’a ‘o tokoni mai ‘i he taimi faingata’a ni moe Tu’unga Fakafokifa (State of Emergency) ‘oku ‘iai ‘ae Fonua.

‘Oku mau tokanga lahi atu, kapau ‘oku:
• ‘Ikai keke fu’u ongo’i mo’ui lelei, pea ‘oku ke ki’i fofonu pe ‘oku ke tale;
• Ke ‘ilo na’ake fe’iloaki mo vaofi pea mo ha taha na’e mahalo’i pe kuo ne ‘osi ma’u ‘a e vailasi (corona virus)
• Ke toki me’a mai mei tu’apule’anga pea na’e fiema’u ke ke nofo mavahe (self-isolation)
‘Oku mau kole atu ke mou kataki fakamolemole pe ‘o ‘oua e a’u tonu mai ki he Pangike pe ko e taha e ngaahi va’a ‘i Nuku’alofa, Tatakamotonga mo Nukunuku pe ko ha taha ‘emau Va’a ‘I he ‘Otumotu (‘Eua, Ha’apai, Vava’u moe ongo Niua).
Fetu’utaki mai pe ‘i he telefoni ki he fika 23-333 pe ‘iimeili mai ki he tdevbank@tdb.to pe koe peesi Facebook ko’enii. ‘Oku mau fiefia ke tokoni atu.

‘Oku mahu’inga ke tau talangofua ki he ngaahi fale’i moe tu’utu’uni kuo tuku mai mei he Pule’anga moe Potungaue Mo’ui ke tokoni ki he malu’i ‘etau mo’ui, kau ngaue pea mo hotau ngaahi familii.

Kapau ‘oku ke hoha’a pe tailiili ki ha fa’ahinga me’a ‘oku ke ongo’i, kataki fetu’utaki ki Falemahaki Vaiola, 23-200 pe ‘ahia e website www.health.gov.to.

‘Oku mau fakatauange pe ‘oku mahino lelei atu ‘ae fekau ni.

Faka’apa’apa atu moe lotu

Pangike Fakalakalaka ‘o Tonga

 

Recent posts

Blog categories

View by month